Χρήσιμα Έντυπα

Στην ενότητα αυτή, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να βρουν χρήσιμα έντυπα και αιτήσεις.

Άδειες

Τύπος Αρχείου

Έντυπο   κανονικής άδειας

 msword

Έντυπο άδειας   ανατροφής

 msword

Έντυπο άδειας   λοχείας

 msword

Έντυπο άδειας   κύησης

 msword

Έντυπο ειδικής   άδειας

 msword

Έντυπο αναρρωτικής άδειας με γνωμάτευση

 msword

Έντυπο αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ.

 msword

Ατομικά Δελτία Υγείας

 

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητών Δημοτικού σχολείου

pdf 

Έναρξη του Σχολικού Έτους

 

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας

 msword

Μετεγγραφή προς άλλο σχολείο

 

Υποβολή αίτησης του γονέα

 msword

Πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης (έκδοση)

 

Αίτηση του ενδιαφερομένου

 msword

Παραπομπή μαθητών για επανεξέταση

 

Αίτηση του γονέα Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86)α

 msword

Εκδρομές

 

Εγκριτικό σημείωμα γονέα

 msword

Πρόσθετες πληροφορίες